Ayvalık Esnaf Odası

Sanayi Sicil

Sanayi Sicil

SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,
c) İşletme: Kanunun 1 inci maddesi kapsamında sayılan sanayi işletmesini,
ç) Kanun: 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununu,
d) Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sınıflandırılan işletmeyi, ifade eder.

İlk kayıt müracaatı

MADDE 4 – (1) Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.
(2) Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurur.
(3) Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Müracaatın sonuçlandırılması için kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir. Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine elektronik ortamda vermiş oldukları bilgilerin beyanını onaylı olarak İl Müdürlüğüne teslim eder.
(4) Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir.
(5) Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir. İl Müdürlüğüne teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat gerekçesi belirtilerek reddedilir, yazılı olarak ve elektronik ortamda işletmeye bildirilir.
(6) İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, ürün ve üretim teknolojisi veya işletmenin hukuki durumu ile ilgili ilave belge ve bilgi isteyebilir, üretim yerinde inceleme yapabilir.
(7) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, elektronik ortamda hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi, beyanname, yıllık işletme cetveli ve anket içerik ve formatında değişiklik yapabilir veya yeniden düzenleyebilir.
(8) Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde, taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla ya da yazılı olarak yapılan müracaatların Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda giriş işlemleri İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

İşletmelerin sanayi siciline kaydedilmesi

MADDE 5 – (1) Kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür. Bir işletmenin sanayi siciline kaydında Kanunun 1 inci maddesinde yapılan tanım ve bu Tebliğin 12 ncimaddesinde belirtilen ürün sınıflaması esas alınır.
(2) Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen faaliyete başlama tarihinin tespitinde, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi şirket kimlik bilgisi bölümünde yer alan ve işletme tarafından beyan edilen üretime başlama tarihi esas alınır. İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, beyan edilen üretime başlama tarihini tevsik eden ilave belge isteyebilir.
(3) Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilir.
(4) Bir işletmenin üretim yaptığı yerin yetersiz olmasından dolayı, üretim yerine bitişik ikinci bir üretim yerinde aynı üretimin yapılması durumunda, ikinci üretim yerine ait kapı numarası da Sanayi Sicil Belgesinde belirtilir.

Sanayi sicil belgesi düzenlenmesi ve sanayi sicil belgesi tarihi

MADDE 6 – (1) Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde içeriği ve formatı Bakanlık tarafından hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü tarafından bir nüsha olarak düzenlenir.
(2) Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi bir yazı ekinde işletmeye posta ile gönderilir veya yetkili kişiye elden teslim edilir.
(3) Sanayi Sicil Belgesi tarihi, kayıt için elektronik ortamda veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yapılan müracaat tarihidir.
(4) Unvan, fiili üretim yeri adresi ve ürün değişikliği veya ürün ilavesinde Sanayi Sicil Belgesi tarihinde değişiklik yapılmaz.

Sanayi sicil belgesi değişikliği

MADDE 7 – (1) Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adresi değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği müracaatlarında Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır.
(2) İşletme ile ilgili değişiklik işlemleri elektronik ortamda işletme tarafından gerçekleştirilir. Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde değişiklik işlemleri İl Müdürlüğü tarafından yapılır.
(3) Değişiklik işlemi ile ilgili müracaat evrakı ve Sanayi Sicil Belgesi aslı veya Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanı dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.
(4) Fiili adres değişikliği olmayan durumlarda, ilgili idareden alınacak yazı bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.
(5) Yapılan değişikliklerin İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, aynı numara ve tarihli yeni belge düzenlenir.

İşletme nevi değişikliği

MADDE 8 – (1) Nevi değişikliğinde eski unvanlı kayıt iptal edilir.
(2) Yeni unvanlı işletmenin kaydı bu Tebliğin 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde yapılır.

Sanayi sicil belgesi vizesi

MADDE 9 – (1) Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.
(2) Süresinde vize müracaatı gerçekleştirmeyen işletmelerin vize işlemleri, en son müracaat tarihi esas alınarak ve Sanayi Sicil Belgesinde bu tarih belirtilerek gerçekleştirilir. Bir sonraki vize döneminde ise birinci fıkra kapsamında işlem yapılır. Geriye dönük vize işlemi yapılmaz.
(3) Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
(4) Vize işlemi sırasında, işletme veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda işletmenin tüm bilgileri güncellenir. İl Müdürlükleri tarafından Sanayi Sicil Belgesi üzerindeki unvan, nevi, adres ve ürün bilgileri, en son yıla ait yıllık işletme cetvelinde yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Bilgilerin farklı olması halinde bu Tebliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında işlem yapılır.
(5) Vize işlemi sırasında, İl Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde kontrol amaçlı ilave bilgi ve belge istenebilir.

Sanayi sicil belgesi ve kayıt iptali

MADDE 10 – (1) İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil Belgesi geçerlidir.
(2) İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, işletme tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde posta yoluyla ya da yazılı olarak İl Müdürlüğüne kayıt iptali müracaatı yapılır. İptal işleminin tamamlanabilmesi için Sanayi Sicil Belgesi aslı, şayet Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanı bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.
(3) İki yıl üst üste yıllık işletme cetvelinin verilmemesi halinde, işletmenin faal olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü tarafından denetim yapılır. İşletme belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum İl Müdürlüğü tarafından yerinde bir tutanak ile tespit edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlarda, faal olmayan işletmenin elektronik ortamdaki kaydı, gerekçesi belirtilerek iptal edilir. Sanayi sicil kaydının iptaline ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Kayıt bilgileri elektronik ortamda muhafaza edilir.
(5) Sanayi sicil kaydı iptal edilen işletmenin unvanı ve Sanayi Sicil Belgesi numarası İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama ve Değerlendirme ile İlgili Diğer Hususlar Yıllık işletme cetveli verilmesi

MADDE 11– (1) Yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir.
(2) İşletme tarafından elektronik ortamda verilen yıllık işletme cetveli bilgileri İl Müdürlüğü tarafından incelenir ve onaylanır.
(3) Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde, taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla ya da yazılı olarak gönderilen yıllık işletme cetvellerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

Ürün sınıflaması

MADDE 12 – (1) Ürün sınıflamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesine uygun olarak hazırlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi esas alınır.
(2) Ürün birimi olarak Türkiye Sanayi Ürünleri Listesindeki ürün kodu birimleri esas alınır.

Aynı adreste birden fazla işletmenin faaliyeti

MADDE 13 – (1) Aynı adreste faaliyette bulunan birden fazla işletmenin sanayi siciline kaydında aşağıdaki hususlar aranır.
a) İşletmelerin üretim faaliyetlerinin farklı olması,
b) Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş olması ve ortak makine ve teçhizatın olmaması,
c) Her türlü Oda ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtlarının yapılmış olması,
ç) Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerine göre ortak personel kullanılmaması,
d) İşletmelerin ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.
(2) Sanayi sicil işlemlerinde kapasite raporu düzenlenmesi zorunlu olmayan mikro ölçekli işletme vasfındaki sanayi işletmelerinin kapasite bilgilerinin belirlenmesinde işletme beyanı esas alınır.
(3) İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından birinci fıkrada belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği yerinde incelenir ve bir tespit tutanağı hazırlanır. Tespit tutanağı sonucuna göre işlem yapılır.

Üretime başlamadan önce yapılan müracaatlar

MADDE 14 – (1) Hammadde temin edemediğinden üretim faaliyetine başlayamayan işletmelerin müracaatlarında, işyerinin İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelenerek; yatırımın büyük ölçüde tamamlanmış olması, yerli makine ve teçhizatın monte edilmiş olması, ithal makinelerin geri dönülmez şekilde akreditiflerinin açılmış olduğunun belgelendirilmesi halinde, düzenlenecek rapora istinaden ilgili yerlere ibraz edilmek üzere, işletmenin üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair yazı düzenlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında işlem yapılan işletmelerin üretim faaliyetine geçip geçmedikleri takip edilir. Üretim faaliyetine geçilmiş ise, Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 12/1/2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (SGM 2008/2) sayılı Sanayi Sicil Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

SANAYİ SİCİLİNE KAYDI KABUL EDİLMEYEN FAALİYETLER

– YUMURTA , CİVCİV, MANTAR ÜRETİMİ
– ÇAMAŞIR , HALI , KİLİM YIKAMA İŞLERİ
– SES VE GÖRÜNTÜ BANTLARINI DOLDURULMASI
– SOĞUK DEPOLAMA İŞLERİ (MUMLAMA VE DONDURMA HARİÇ)
– BİTKİ , SEBZE VE MEYVELERİN TABİ HALDE KURUTULMASI
– BAKLİYAT , HUBUBAT VE SEBZE MEYVE TASNİF MUHAFAZA VE KALİBRASYON (EBATLAMA, ELEME VB.) İŞLERİ
– PAKETLEME VE AMBALAJLAMA İŞLERİ

İLK BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

Sanayi Siciline Kayıt Müracaatında :
Dilekçe ekinde:
1- a) Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A)
b) Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic C) Sansic C formu sadece Gayri maddi hak(lisans,know-how,patent,vb) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.

2- Yıllık işletme cetveli (sansic B) en son bitmiş yıla ait bilgilere göre doldurulacaktır. Sansic A,B,C

3- Kapasite raporu (Oda’dan onaylı olmalıdır.) Odalar Birliği onaylı ve geçerlik süresi bitmemiş olmalıdır.

4- Kira sözleşmesi Üretimde kullanılan makine ve tesisatın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi fotokopisi.

5- T.Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi. (Varsa unvan ve adres değişiklik gazeteleri fotokopisi) istenir.